Pakiet ustaw o finansach publicznych

Wyraźnie przeszkadzają w rozwoju małej przedsiębiorczości różnego rodzaju bariery finansowe. Wiele, jeśli nie większość małych przedsiębiorstw nie osiąga pożądanego poziomu rentowności i wszystkie (lub prawie wszystkie) odczuwają brak kapitałów niezbędnych do finansowania bieżącej działalności a w szczególności – do podjęcia i prowadzenia inwestycji rozwojowych. Powstały przed kilku laty Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (w Banku Gospodarstwa Krajowego) nie jest wsparty odpowiednio rozbudowaną siecią regionalnych funduszy (ośrodków) poręczeń kredytowych stąd skuteczność tych rozwiązań jest niewielka. Trudna sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw ma także swoją przyczynę w finansowej zapaści jednostek budżetowych, które to przestały być wiarygodnym płatnikiem swoich zobowiązań zaciągniętych u lokalnych, małych przedsiębiorców.

Zapowiadany i przygotowany przez rząd pakiet ustaw o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz o wspomaganiu rozwoju regionalnego może osłabić niektóre bariery finansowe, a przede wszystkim – pomoże w uporządkowaniu finansów publicznych i stworzy sprzyjające warunki dla absorpcji unijnych funduszy strukturalnych.

W prezentowanych pracach charakteryzuje się te formy wsparcia finansowego, które mogą być uruchamiane przez samorządy gminne. Dysponująone takimi narzędziami bezpośredniego oddziaływania jak ulgi w podatkach lokalnych, odroczenie (lub zaniechanie) wpłat, czy też zmiana finansowych zobowiązań wobec gminy na odpowiednie świadczenia rzeczowe, np. wykonywanie na rzecz gminy określonych usług. Aktywne i przemyślane stosowanie tych narzędzi uratowało wiele małych firm od bankructwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>