Weksel kaucyjny

Weksel kaucyjny in blanco składany jest przez faktoranta i dotyczy fak-toringu pełnego oraz niepełnego. Wraz z wekslem składana jest tzw. deklaracja wekslowa określająca okoliczności, w jakich może być on wypełniony.

Faktor może wypełnić weksel, jeśli należność nie zostanie zapłacona wskutek następujących przyczyn: 1) wierzytelność handlowa nabyta przez faktora: a) nie przysługiwała faktorantowi mimo złożenia przez niego oświadczenia o prawnym istnieniu wierzytelności,

Czytaj Więcej

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

-2. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości realizuje następujące zadania: – kursy i szkolenia adresowane do potencjalnych przedsiębiorców, głównie bezrobotnych, podnoszące kwalifikacje zawodowe, przyuczające do zawodu,

– prowadzi konsultacj e indywidualne i zbiorowe, – oferuj e pomoc w opracowaniu strategii rozwoj u gospodarczego gmin.

-3. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości – głównym celem działalności Funduszu jest aktywizacja lokalnej społeczności na polu działalności gospodarczej poprzez:

Czytaj Więcej

Ciel credere – czym jest

W przypadku natomiast opłaty za ciel credere, występującej tylko w fak-toringu właściwym, ojej wysokości decyduje w praktyce przede wszystkim wiarygodność dłużnika, jego sytuacja finansowa, wielkość wierzytelności

i termin jej wykupu, istniejące zabezpieczenia wierzytelności, liczba dłużników (ma to wpływ na rozproszenie ryzyka), branża, w której działa fakto- rant itp. Prowizję za ryzyko ustala się podobnie, jak wysokość prowizji ad-ministracyjnej jako procent od wartości wierzytelności.

Czytaj Więcej

Trudna sytuacja materialna

– trudna sytuacja materialna, – niskie kwalifikacje, na które nie ma zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy lub które wymagają uzupełnienia, – małe szanse na znalezienie pracy,

– brak dotychczasowego zainteresowania usługami doradców zawodowych, zostanie dokonany ostateczny dobór uczestników programu. Opis podejmowanych przedsięwzięć, koordynacja działań i efektywność programu

Czytaj Więcej

Zaangażowanie władz lokalnych

– Zaangażowanie władz lokalnych. Sporządzenie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin, aktywizację działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego, przygotowanie nowych terenów budowlanych, rozbudowa infrastruktury szczególnie pod kątem dostarczenia takich mediów jak gaz, elektryczność, woda

i kanalizacja. Istotną kwestią jest szybkie opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego, bowiem obecne tracą moc z końcem 2001 roku (zgodnie z ustawą z grudnia 1999 r.).

Czytaj Więcej