Gospodarstwo jako obiekt agroturystyczny

Wizerunek gospodarstwa. Gospodarstwo wiejskie – zagroda wiejska pełni zarówno funkcję związaną z życiem rolnika i jego rodziny oraz produkcyjną, związaną z produkcją rolną. Połączenie tych dwóch elementów ma zasadnicze znaczenie dla pełnienia fiinkcj i usługowej czyli prowadzenia usług agroturystycznych.

Na ziemi siedleckiej występująw zasadzie tradycyjne działki zagrodowe, charaktery styczne dla gospodarstw o wielokierunkowej produkcji rolniczej, z takimi elementami jak: budynek mieszkalny, studnia, obora, śmietnik, stodoła, drwalka, szopy W gospodarstwie prowadzona jest zarówno produkcja roślinna, jak i zwierzęca, co umożliwia zapoznanie się gości z procesami produkcyjnymi i bezpośredni kontakt ze zwierzętami i roślinami.

Czytaj Więcej

Doświadczenia wielu krajów europejskich

– wydolność fizyczna, określająca liczbę turystów nie zakłócającą równowagi środowiskowej – wydolność ekologiczna, wskazująca na dopuszczalny stopień obciążenia środowiska przyrodniczego, który nie powoduje niszczenia flory i fauny

– wydolność społeczno-psychologiczna, określająca dopuszczalny stopień obciążenia mieszkańców regionu, nie powodująca destrukcji wspólnot rodzinnych i lokalnych

Czytaj Więcej

Klauzule normujące

W umowach faktoringowych występują także określone klauzule normujące pewne, istotne zasady np.: 1) zasada wyłączności, w której faktor sam obejmuje wierzytelności fakto- rant nie może zatem zawierać umów z innymi instytucjami faktoringowymi,

-2) klauzula del credere, narzucająca na faktora odpowiedzialność za wy-wiązywanie się dłużnika z zobowiązań, 3) klauzula eksportowa normująca zasady zawierania umów z partnerami zagranicznymi:

Czytaj Więcej

Podstawowa barierą tworzenia nowych miejsc pracy

Najogólniej rzecz ujmując przez uwarunkowania przedsiębiorczości należy rozumieć zbiór czynników, które wpływająna inicjatywy założycielskie (hamująje lub im sprzyjają) oraz ułatwiają (lub utrudniają) funkcjonowanie i rozwój istniejących małych przedsiębiorstw. Te uwarunkowania mogą mieć charakter powszechny, gdy ich źródłem jest obowiązujące prawo, wynikają z polityki społeczno-gospodarczej kraju i kształtująsię pod wpływem zmian w polskiej gospodarce. Na lokalne (miejscowe) uwarunkowania składa się zaś wpływ takich czynników jak poziom rozwoju ekonomicznego regionu, sytuacja demograficzna i występujące w niej tendencje, stan infrastruktury (komunikacyjnej, edukacyjnej i innej), dochody ludności, walory ekologiczne regionu, tradycje samorządności i aktywność społeczności lokalnych.

Czytaj Więcej

Rozwijające się w otoczeniu gospodarstw zakłady przetwórcze

Jednak Ago-Eko-Park to nie tylko układ przyrodniczy, to przede wszystkim konstrukcja społeczna i ekonomiczna. Gospodarstwa ekologiczne i ich otoczenie biznesowe (przetwórstwo rolno-spożywcze, agroturystyka, handel wiejski, infrastruktura, usługi, kultura ludowa, tradycje i obrzędowość) stworzą wiele nowych miejsc pracy, co przyczyni się do czasowego lub stałego zmniejszenia bezrobocia w skali lokalnej. Sama produkcja w gospodarstwie ekologicznym wymaga bardziej intensywnych nakładów pracy, z uwagi na różne dodatkowe zabiegi uprawowe (np. mechaniczne i ręczne odchwaszczanie itp.). Zatem z punktu widzenia społecznego rolnictwo ekologiczne jest bardziej efektywne, ze względu na możliwość lepszego zagospodarowania dostępnej na wsi siły roboczej. Metody produkcji ekologicznej wymagają też nowych umiejętności i wiedzy rolników.

Czytaj Więcej