Doświadczenia wielu krajów europejskich

– wydolność fizyczna, określająca liczbę turystów nie zakłócającą równowagi środowiskowej – wydolność ekologiczna, wskazująca na dopuszczalny stopień obciążenia środowiska przyrodniczego, który nie powoduje niszczenia flory i fauny

– wydolność społeczno-psychologiczna, określająca dopuszczalny stopień obciążenia mieszkańców regionu, nie powodująca destrukcji wspólnot rodzinnych i lokalnych

Czytaj Więcej

Główne cele BIG

Główne cele BIG to: – pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych poprzez umieszczanie na stronie internetowej ofert lokalnych przedsiębiorstw,

– pomoc w organizowaniu targów i wystaw w kraju, – pomoc w uczestnictwie lokalnych przedsiębiorstw na targach i wystawach organizowanych przez partnerów samorządowych z zagranicy,

– pomoc w wyszukiwaniu rynków zbytu. Big stawia sobie też za cel aktywizację i rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez organizację doradztwa.

Czytaj Więcej

Klauzule normujące

W umowach faktoringowych występują także określone klauzule normujące pewne, istotne zasady np.: 1) zasada wyłączności, w której faktor sam obejmuje wierzytelności fakto- rant nie może zatem zawierać umów z innymi instytucjami faktoringowymi,

-2) klauzula del credere, narzucająca na faktora odpowiedzialność za wy-wiązywanie się dłużnika z zobowiązań, 3) klauzula eksportowa normująca zasady zawierania umów z partnerami zagranicznymi:

Czytaj Więcej

Podstawowa barierą tworzenia nowych miejsc pracy

Najogólniej rzecz ujmując przez uwarunkowania przedsiębiorczości należy rozumieć zbiór czynników, które wpływająna inicjatywy założycielskie (hamująje lub im sprzyjają) oraz ułatwiają (lub utrudniają) funkcjonowanie i rozwój istniejących małych przedsiębiorstw. Te uwarunkowania mogą mieć charakter powszechny, gdy ich źródłem jest obowiązujące prawo, wynikają z polityki społeczno-gospodarczej kraju i kształtująsię pod wpływem zmian w polskiej gospodarce. Na lokalne (miejscowe) uwarunkowania składa się zaś wpływ takich czynników jak poziom rozwoju ekonomicznego regionu, sytuacja demograficzna i występujące w niej tendencje, stan infrastruktury (komunikacyjnej, edukacyjnej i innej), dochody ludności, walory ekologiczne regionu, tradycje samorządności i aktywność społeczności lokalnych.

Czytaj Więcej

Rozwijające się w otoczeniu gospodarstw zakłady przetwórcze

Jednak Ago-Eko-Park to nie tylko układ przyrodniczy, to przede wszystkim konstrukcja społeczna i ekonomiczna. Gospodarstwa ekologiczne i ich otoczenie biznesowe (przetwórstwo rolno-spożywcze, agroturystyka, handel wiejski, infrastruktura, usługi, kultura ludowa, tradycje i obrzędowość) stworzą wiele nowych miejsc pracy, co przyczyni się do czasowego lub stałego zmniejszenia bezrobocia w skali lokalnej. Sama produkcja w gospodarstwie ekologicznym wymaga bardziej intensywnych nakładów pracy, z uwagi na różne dodatkowe zabiegi uprawowe (np. mechaniczne i ręczne odchwaszczanie itp.). Zatem z punktu widzenia społecznego rolnictwo ekologiczne jest bardziej efektywne, ze względu na możliwość lepszego zagospodarowania dostępnej na wsi siły roboczej. Metody produkcji ekologicznej wymagają też nowych umiejętności i wiedzy rolników.

Czytaj Więcej