Co powinien zawierać wniosek?

Należy zauważyć, że istotny wpływ na zakres informacji zamieszczanych we wniosku ma, poza wspomnianą kwestią ryzyka, rodzaj działalności prowadzonej przez faktoranta i dłużnika, wysokość proponowanego limitu wykupu i okres jego obowiązywania.

W przypadku faktoringu właściwego wniosek składany jest czasami przez dłużnika. Jest on zatem stroną inicjującą współpracę i ma duży wpływ na zachęcenie faktora do podpisania umowy. Ważną kwestią jest także ustalenie, która ze stron ponosić będzie opłaty i w jakiej części. Na udział w kosztach wpływ ma przede wszystkim:

Czytaj Więcej

Rachunek bieżący

• fakt posiadania przez przedsiębiorstwo rachunku bieżącego u faktora (jeśli jest nim bank), • okres i zakres prowadzenia przez faktoranta działalności gospodarczej,

• przebieg współpracy z dłużnikami oraz stopień powiązań z nimi (np. czy faktorant ma stałych odbiorców), • motywy skłaniające firmę do zawarcia umowy faktoringu,

• realne możliwości zbadania sytuacji ekonomiczno-finansowej faktoranta i jego dłużników, • istnienie powiązań pomiędzy faktorantem i dłużnikami, nie uwzględnionych we wniosku (np. personalne i kapitałowe),

Czytaj Więcej

Bank czy instytucja faktoringowa?

W pierwszym okresie rozwoju faktoringu na rynku polskim usługi te świadczone były tylko przez banki. Porównanie ofert nie jest jednak proste ze względu na bardzo zróżnicowane, przyjęte rozwiązania dotyczące prowizji, warunków umowy itd. Poza tym banki niechętnie udzielają informacji oraz niezbyt efektywnie promują swoje nowe usługi.

Pomimo jednak ograniczonego dostępu do informacji na temat warunków świadczenia przez banki usług faktoringowych, warto pokusić się o pewne podsumowania ich oferty:

Czytaj Więcej

Czego może się spodziewać faktorant

• możliwości dokonania inspekcji u faktoranta oraz gotowość dłużników do ewentualnego spotkania z przedstawicielami faktora, • wartość wierzytelności posiadanych przez faktoranta,

• zakres zainteresowania przedsiębiorstwa współpracą z faktorem (chodzi głównie o usługi dodatkowe). Dokonując wstępnej oceny możliwości przejęcia wierzytelności, faktor zwraca uwagę przede wszystkim na sytuację ekonomiczno-finansową fak-

Czytaj Więcej

Wstępna faza ustaleń

We wstępnej fazie ustaleń każdy z przyszłych partnerów handlowych przejawia wzajemne zainteresowanie stanem prawnym, kondycją majątkową i finansową stron. Musi zatem dojść do wstępnych rozmów, najczęściej z inicjatywy samego faktoranta. On bowiem składa wniosek o usługi fakto- ringowe, proponuje dłużników, których wierzytelności będą nabywane przez faktora oraz negocjuje warunki skupu tych wierzytelności.

Czytaj Więcej