Fundusz gwarancyjny

Należy także zwrócić uwagę, aby zasady tworzenia przez faktora fundu-szu gwarancyjnego nie oznaczały dla firmy dużych kosztów. Po dziewiąte, ważne jest dla przedsiębiorstwa elastyczne podejście faktora do problemu opóźnień dłużnika ze spłatą zobowiązania. Dotyczy to przede wszystkim:

• reakcji faktora na takie opóźnienie, np. natychmiastowe przystąpienie do windykacji, • możliwości uwzględnienia w umowie okresu tolerancji, wobec opóźnień dłużnika,

Czytaj Więcej

Ocena wniosku faktoringowego

W każdym przypadku forma wniosku o faktoring ustalana jest z faktorem na zasadach indywidualnych i może mieć charakter:• dokumentu, podobnie jak wniosek kredytowy (bądź pisma do faktora w przypadku prośby o linię faktoringową),

• wykazu wierzytelności przeznaczonych do skupu. Treść wniosku uzależniona jest w istotnym stopniu od rodzaju faktoringu, głównie z punktu widzenia ryzyka. Na przykład, przy faktoringu właściwym, bardzo istotna dla faktora jest wypłacalność dłużników, dlatego ich sytuacja ekonomiczno-finansowa zajmuje we wniosku istotne miejsce.

Czytaj Więcej

Podsumowanie działania faktoringu

Bezpośrednią przyczyną zapotrzebowania przedsiębiorstw na środki pieniężne jest konieczność utrzymania płynności finansowej. Jest to szcze-gólnie istotne w obecnych warunkach gospodarczych Polski. Niemalże po-wszechną tendencją jest bowiem wydłużanie się cykli rozliczeniowych, czemu nierzadko towarzyszy pogarszanie klimatu z kontrahentami handlowymi. W efekcie szereg firm odnotowuje spadek obrotów i osłabienie pozycji kon-kurencyjnej.

Czytaj Więcej

Rola wyspecjalizowanych spółek

Należy zatem podkreślić dużą rolę wyspecjalizowanych spółek, które praktycznie zdominowały rynek usług faktoringowych w Polsce. Przyglądając się ofercie jednej z takich firm, świadczone usługi podzielić można na trzy rodzaje.

-1. Usługi w zakresie faktoringu krajowego, bez przejęcia ryzyka wypłacalności dłużników. W tym rodzaju faktoringu faktor skupuje wszystkie wierzytelności firmy, wyłączając transakcje gotówkowe i kompensacyjne. Wypłaca zaliczki do 80% wartości przejętych wierzytelności brutto i zapewnia ich pełną obsługę. Ponieważ faktor nie przyjmuje ryzyka wypłacalności dłużnika, zapewnia sobie prawo do regresu w stosunku do faktoranta. Polega to na tym, że jeżeli np. w ciągu 60 dni od daty płatności faktury dłużnik za nią nie zapłaci, faktor pomniejszy wypłatę kolejnych zaliczek o równowartość nie zapłaconej kwoty.

Czytaj Więcej

Procedury podobne do kredytowych

Wykorzystuje się procedury podobne do kredytowych. Uproszczone procedury i warunki zawierania umów. Rzadko oferują faktoring obejmujący transakcje zagraniczne Oferują faktoring międzynarodowy w ramach współpracy ze stowarzyszeniami instytucji faktoringowych o zasięgu międzynarodowym

Rozbudowany system zabezpieczeń Ograniczenie zabezpieczeń do samej wie-rzytelności lub weksla własnego in blanco. Nieliczne oferują klientom usługi związane z administracją należności Oferowanie usług z zakresu administracji i monitoringu należności przy wykorzystaniu systemów informatycznych

Czytaj Więcej