Weksel trasowany

Zabezpieczeniem zapłaty może być również weksel trasowany in blanco zwany również ciągnionym lub w skrócie tratą. Weksel taki wystawiony przez faktoranta zawiera jego polecenie skierowane do dłużnika, zapłacenia kwoty wierzytelności (ew. powiększonej o odsetki i koszty) na rzecz faktora. W tym wypadku wymagane jest uznanie weksla przez dłużnika, przez co ten ostatni staje się jego akceptantem. Istotne jest, że deklaracja wekslowa musi być podpisana zarówno przez faktoranta, jak i przez dłużnika faktoringo- wego. Faktor może wypełnić taki weksel, gdy zarówno dłużnik, jak i fakto- rant nie zapłacą kwoty faktury.

Czytaj Więcej

Obszar objęty tymi programami

– upowszechnienie zasad dostosowania się do wymogów i praw obowiązujących w UE. Zostały opracowane szczegółowe cele strategicznego działania i przyjęte do wspólnej koordynowanej realizacji.

W końcu 1999 r. powstały dwa duże programy inwestycyjne „NSE – pro-gram ochrony środowiska naturalnego” i „NSE – infrastruktura drogowa”.

Oto obszar objęty tymi programami z wyszczególnieniem zakresu najważniejszych inwestycji przewidzianych do realizacji w latach 2000 – 2006.

Czytaj Więcej

Cotygodniowy wyciąg z konta

Najbardziej syntetycznym zestawieniem jest przekazywany faktoranto- wi np. co 7 dni wyciąg z konta. Wraz z tym wyciągiem firma otrzymuje szcze-gółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych księgowań za określony czas (w tym przypadku za tydzień). Wyciąg z konta rozliczeniowego pokazuje w sposób syntetyczny zmiany wartości spowodowane przez:

• przyjęte do finansowania faktury, • dokonane w tym okresie wypłaty, • noty kredytowe, • udzielone zaliczki, • wyksięgowania zgodnie z dziennikiem spłat dłużników,

Czytaj Więcej

Monitorowanie w faktoringu

Podstawowym celem monitoringu jest systematyczne analizowanie przez faktora prawidłowości przebiegu umowy faktoringowej. Jest to narzędzie stałej kontroli sytuacji finansowej faktoranta i jego dłużników, które – podobnie jak w umowach kredytowych – spełnia dwie podstawowe funkcje:

-1) informacyjną, umożliwiającą okresowe dostarczanie informacji doty-czących np. terminowości spłaty wierzytelności przez dłużników, ich płynności finansowej, 2) zabezpieczającą, sprowadzającą się do konkretnych działań faktora, eli-minujących skutki zakłóceń w przebiegu transakcji finansowych.

Czytaj Więcej

Umowa handlowa

W przypadku, jeśli w umowie handlowej nie zostało oznaczone miejsce świadczenia pieniężnego, jest nim siedziba wierzyciela w dniu wpływu środków pieniężnych do faktora. Rodzi to określone konsekwencje w przypadku zmiany siedziby przez wierzyciela po powstaniu zobowiązania. Ponosi on

bowiem obowiązek pokrycia dodatkowych kosztów przesłania pieniędzy, spowodowanych tą zmianą. W faktoringu tajnym natomiast, umowa zawsze powinna określać miejsce świadczenia. Może to być również siedziba faktoranta. Jeśli zatem umowa wyraźnie normuje te kwestie, zmiana tego miejsca obciąża wprost faktora, który musi pokryć nadwyżkę kosztów.

Czytaj Więcej