Cotygodniowy wyciąg z konta

Najbardziej syntetycznym zestawieniem jest przekazywany faktoranto- wi np. co 7 dni wyciąg z konta. Wraz z tym wyciągiem firma otrzymuje szcze-gółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych księgowań za określony czas (w tym przypadku za tydzień). Wyciąg z konta rozliczeniowego pokazuje w sposób syntetyczny zmiany wartości spowodowane przez:

• przyjęte do finansowania faktury, • dokonane w tym okresie wypłaty, • noty kredytowe, • udzielone zaliczki, • wyksięgowania zgodnie z dziennikiem spłat dłużników,

Czytaj Więcej

Monitorowanie w faktoringu

Podstawowym celem monitoringu jest systematyczne analizowanie przez faktora prawidłowości przebiegu umowy faktoringowej. Jest to narzędzie stałej kontroli sytuacji finansowej faktoranta i jego dłużników, które – podobnie jak w umowach kredytowych – spełnia dwie podstawowe funkcje:

-1) informacyjną, umożliwiającą okresowe dostarczanie informacji doty-czących np. terminowości spłaty wierzytelności przez dłużników, ich płynności finansowej, 2) zabezpieczającą, sprowadzającą się do konkretnych działań faktora, eli-minujących skutki zakłóceń w przebiegu transakcji finansowych.

Czytaj Więcej

Umowa handlowa

W przypadku, jeśli w umowie handlowej nie zostało oznaczone miejsce świadczenia pieniężnego, jest nim siedziba wierzyciela w dniu wpływu środków pieniężnych do faktora. Rodzi to określone konsekwencje w przypadku zmiany siedziby przez wierzyciela po powstaniu zobowiązania. Ponosi on

bowiem obowiązek pokrycia dodatkowych kosztów przesłania pieniędzy, spowodowanych tą zmianą. W faktoringu tajnym natomiast, umowa zawsze powinna określać miejsce świadczenia. Może to być również siedziba faktoranta. Jeśli zatem umowa wyraźnie normuje te kwestie, zmiana tego miejsca obciąża wprost faktora, który musi pokryć nadwyżkę kosztów.

Czytaj Więcej

Oferta rekreacyjna

Ważne jest, aby nie wprowadzać kosztownych inwestycji, które zmieniłyby wiejski charakter gospodarstwa agroturystycznego, wiejskiego ośrodka rekreacyjnego, całej wsi.

Oferta rekreacyjna stawiać powinna na różnorodność form turystyki, bo spełnia warunki kulturowe, przyrodnicze, wypoczynkowe. Powinna także zawierać propozycje turystyki kwalifikowanej a więc kajakarstwo, wędkarstwo, łowiectwo, jeździectwo konne, wycieczki rowerowe.

Czytaj Więcej

Gospodarstwo jako obiekt agroturystyczny

Wizerunek gospodarstwa. Gospodarstwo wiejskie – zagroda wiejska pełni zarówno funkcję związaną z życiem rolnika i jego rodziny oraz produkcyjną, związaną z produkcją rolną. Połączenie tych dwóch elementów ma zasadnicze znaczenie dla pełnienia fiinkcj i usługowej czyli prowadzenia usług agroturystycznych.

Na ziemi siedleckiej występująw zasadzie tradycyjne działki zagrodowe, charaktery styczne dla gospodarstw o wielokierunkowej produkcji rolniczej, z takimi elementami jak: budynek mieszkalny, studnia, obora, śmietnik, stodoła, drwalka, szopy W gospodarstwie prowadzona jest zarówno produkcja roślinna, jak i zwierzęca, co umożliwia zapoznanie się gości z procesami produkcyjnymi i bezpośredni kontakt ze zwierzętami i roślinami.

Czytaj Więcej