Okres wypowiedzenia umowy

• jednomiesięcznym, • trzymiesięcznym, • ze skutkiem natychmiastowym. Możliwe jest także odstąpienie od umowy jednej ze stron-przedsiębiorcy lub faktora. W tym wypadku jednak istnieje obowiązek jednoznacznego wskazania na przyczynę decyzji o odstąpieniu. Może być to np.:

-1) likwidacja przedsiębiorstwa prowadzonego przez faktoranta, 2) zawieszenie bądź wyrejestrowanie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, 3) ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa lub faktora,

-4) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez drugą stronę obowiązków wynikających z treści umowy chodzi w szczególności o obowiązki wynikające z istoty faktoringu,

-5) likwidacja faktora lub ograniczenie sfery jego działalności, 6) zmiana branży przez przedsiębiorcę. W przypadku umowy faktoringu właściwego należy zaznaczyć, że przy-czyną odstąpienia przez faktora może być upadłość dłużnika, gdy nastąpiła po zawarciu umowy. W takim przypadku faktor przyjmuje na siebie całe ry-zyko związane z wykupem wierzytelności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>