Ograniczenie bezrobocia

Ograniczenie bezrobocia wiąże się z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich. Autorzy prezentowanych opracowań koncentrują uwagę na takich nowych funkcjach jak usługi turystyczne i agroturystyka oraz na przesłankach zwiększania produkcji zdrowej żywności, przy czym formułują sądy, iż dotychczasowy, raczej znaczący rozwój agroturystyki może być jeszcze szybszy a rolnictwo ekologiczne nie wykorzystało wielu ważnych szans rozwoju.

Znaczenie oraz skala i złożoność działań stymulujących przedsiębiorczość skłaniają do tworzenia różnych fonu organizacyjnych współpracy integrując różnorodne organizacje i przedstawicieli wielu społeczności. Takie inicjatywy nie są jeszcze zbyt częste. Stąd też zasługują na uwagę opisane w opracowaniu koncepcja Gminnego Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości w Białołęce oraz projekty aktywizacji rozwoju turystyki w gminach nad rzekąOmulew, a także realizowana i rozwijająca się inicjatywajednocząca podobne działania samorządów gmin i powiatów leżących wzdłuż Bugu. Tego typu działania mogą przynieść istotne efekty synergetyczne, a w tym ułatwić pozyskiwanie i absoipcję unijnych funduszy pomocowych.

Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy inicjatywy lokalne na rzecz przeciwdziałania bezrobociu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>