Odsetki

Odsetki naliczane są od dnia wskazanego w umowie, bądź w przypadku odpowiedniego zastrzeżenia – od dnia wskazanego na fakturze jako termin jej płatności, aż do dnia spłaty zadłużenia.

Przy obliczaniu terminu, za jaki naliczane są odsetki, nie wlicza się z reguły dnia początkowego, tj. dnia wskazanego w umowie handlowej lub terminu płatności faktury. Wliczany jest natomiast dzień zapłaty. Jednakże, jak już wspomniano, funkcjonujące w umowach zasady mogą być różne.

W każdym przypadku faktoringu pełnego, gdy dłużnik nie spłaci w ter-minie wierzytelności, faktor sprawdza, czy nie zachodzą przesłanki uzasad-niające zwrócenie się do faktoranta z żądaniem zwrotu całości lub części na-leżności, na przykład z powodu wady prawnej wierzytelności nabytej przez faktora lub niezgodności między oryginałem faktury a jego kopią. Jeśli za-chodzą powyższe przesłanki, faktor może dochodzić swojej należności od faktoranta, w przeciwnym razie egzekwuje dług od dłużnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>