Ocena wniosku faktoringowego

W każdym przypadku forma wniosku o faktoring ustalana jest z faktorem na zasadach indywidualnych i może mieć charakter:• dokumentu, podobnie jak wniosek kredytowy (bądź pisma do faktora w przypadku prośby o linię faktoringową),

• wykazu wierzytelności przeznaczonych do skupu. Treść wniosku uzależniona jest w istotnym stopniu od rodzaju faktoringu, głównie z punktu widzenia ryzyka. Na przykład, przy faktoringu właściwym, bardzo istotna dla faktora jest wypłacalność dłużników, dlatego ich sytuacja ekonomiczno-finansowa zajmuje we wniosku istotne miejsce.

Wskazując na podstawowe informacje zamieszczone we wniosku faktoringowym, do najważniejszych należą: • propozycja dotycząca okresu obowiązywania umowy, • wnioskowana kwota należności do faktorowania,

• lista odbiorców, • wnioskowane limity dłużników oraz minimalne i maksymalne terminy płatności faktur, określone dla poszczególnych dłużników, • informacje dotyczące proponowanych form zabezpieczeń, głównie rodzaj i szacunkowa wartość, • minimalna kwota faktury,

• dane dotyczące faktoranta (np. nazwa, siedziba, rodzaj działalności), • posiadane rachunki w bankach, • zaangażowanie finansowe innych instytucji (np. kredyty bankowe),

• wnioskowany wariant podziału ryzyka między faktorantem a faktorem z tytułu wypłacalności dłużników, • opis dotychczasowej współpracy z dłużnikami wraz z jej udokumentowa-niem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>