Obowiązki faktoranta

Analizując obowiązki faktoranta można zauważyć, że w umowach fak- toringowych są one szerzej potraktowane aniżeli w przypadku faktora. Do najczęściej spotykanych należą:

-1) informowanie faktora o zawieraniu umów handlowych i dostarczanie stosownej dokumentacji, 2) przedstawienie faktorowi pełnych zestawień wierzytelności również z nie-zbędną dokumentacją obejmująca m.in. umowy dostawy, sprzedaży lub

o usługi zawarte przez firmę ze swymi dłużnikami, wykazy dostarczonych towarów, specyfikacje warunków dotyczących wszystkich umów, kopie rachunków wystawionych w ramach umów, dokumenty ubezpieczeniowe i spedycyjne oraz weksle, jeśli zabezpieczają one określone wierzytelności,

-3) przekazywanie faktorowi kopii faktur potwierdzających odebranie przez odbiorcę towaru (usługi) i niekwestionowanie ilości i jakości, 4) przekazywanie faktorowi oryginałów faktur wraz z adnotacją, że płatność ze względu na zawarcie przez przedsiębiorcę umowy faktoringu ma nastąpić na rzecz faktora,

-5) należyte wykonywanie umów zawieranych z partnerami handlowymi, 6) przestrzeganie szczegółowych wymagań w dziedzinie obrotu gospodar-czego z podmiotami zagranicznymi, dotyczących głównie wwozu i wy-wozu wartości dewizowych chodzi głównie o przestrzeganie prawa de-wizowego,

-7) przestrzeganie przepisów celnych, 8) informowanie faktora o pojawiającej się niewypłacalności dłużników lub nawet o ich opóźnieniach w spełnianiu świadczeń na rzecz innych wierzycieli,

-9) przedstawienie faktorowi dokumentów umożliwiających w razie ko-nieczności dochodzenie wierzytelności w stosunku do dłużników, na drodze sądowej, 10) regularne spełnianie świadczeń stanowiących wynagrodzenie faktora wynikające z treści umowy,

-11) odpowiedzialność za wypłacalność dłużnika w momencie przelewu wierzytelności dotyczy to faktoringu niewłaściwego, gdzie w opisywanym przypadku faktorant staje się na powrót wierzycielem dłużnika

i zobowiązany jest jednocześnie do zwrotu faktorowi kwoty faktury lub wypłaconych zaliczek, Umowa faktoringowa nie zwalnia faktoranta od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, dotyczących dostarczanych dłużnikowi towarów bądź świadczonych usług w przypadku wystąpienia np. wady fizycznej towaru, faktorant obniża jego cenę, musi jednak wystawić tzw. fakturę kory-gująca oraz wypłacić faktorowi różnicę pomiędzy kwotą zapłaconą przez dłużnika a kwotą skupioną przez faktora.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>