Narzędzia oddziaływania na lokalną przedsiębiorczość

Samorządy terytorialne mogą wpływać na rozwój lokalny poprzez oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie. Poprzez bezpośrednie oddziaływanie uzyskuje się określone postawy podmiotów, w wyniku których następuje osiągnięcie pożądanych efektów. W ramach tej grupy podstawowe znaczenie mają akty prawno-administracyjne, które określają reguły postępowania obowiązujące wszystkie jednostki, a zwłaszcza inwestorów wprowadzających zmiany w sposobach użytkowania zabudowy terenów, a także dotyczące lokalizacji inwestycji budowlanych oraz dopuszczenia, zakazu ograniczenia określonych rodzajów produkcji i technologii (np.: z uwagi na ich wpływ na środowisko naturalne).

W celu wykonywania zadań publicznych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, które poprzez swoją działalność zaspokajają potrzeby zbiorowe społeczeństwa. Władza gminna przyjmuje w ten sposób na siebie rolę przedsiębiorcy, tworząc podmiot komunalny.

Zadania gminy mogą również być realizowane poprzez powierzanie ich osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>