Możliwości rozwoju turystyki

korzyściach finansowych związanych z turystyką wiejską. A przecież kontakt z przybyszami przynosi też wymierne korzyści w postaci o dbałość i wygląd własnego gospodarstwa, wsi, czeipania pozytywnych wzorców z ich zachowań

postaw, podnosi poziom życia mieszkańców i sprawi barwniejszą żywotność tych terenów. Działaniami populaiyzatorskimi kształtującymi gościnność i uprzejmość w stosunku do przybywających gości winne zająć się gminy oraz ośrodki doradztwa rolniczego w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami wsi (na przykład na organizowanych wiejskich zebraniach lub indywidualnych spotkaniach). Odpowiedzialni za działania popularyzatorskie pracownicy powinni także wytworzyć wśród mieszkańców przekonanie, że nakłady finansowe poniesione na przygotowania do przyjmowania gości nie tylko zwrócą się ale przyniosą w przyszłości konkretne zyski dla inwestujących. A rozwój turystyki nie musi powodować rezygnację z dotychczasowego sposobu użytkowania terenów rolnych.

Ważnym elementem programów aktywizujących sądziałania prawne. Możliwości rozwoju turystyki winny wynikać z prawa lokalnego, przede wszystkim zaś planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Istotna może się okazać polityka lokalna w zakresie podatków i innych ulg przyznawanych tym, którzy chcą się przyczynić do rozwoju turystyki wiejskiej (np. producentom żywności ekologicznej, czy rozpoczynającym działalność turystycznąw obiekcie komunalnym). Wśród działań prawnych wymienić należy te, które dotyczą ochrony i rekultywacji poszczególnych elementów środowiska, eliminacji zagrożeń zewnętrznych wpływających na czystość wód powierzchniowych i podziemnych oraz jakość środowiska leśnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>