Monitoring zawodów deficytowych

Przez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy, dotyczących kształtowania się popytu i podaży na siłę roboczą w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowanie na tej podstawie ocen, wniosków i krótkookresowych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych. W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych niezbędne jest wskazanie, jakie zawody na lokalnym rynku pracy są aktualnie deficytowe, jakie nadwyżkowe, a jakie wskazują równowagę. Przy czym za zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na któiy występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie, natomiast przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie .

Niezbędne jest także ustalenie stopnia intensywności występowania deficytu i niedoboru. Dane te należy analizować ciągle i systematycznie, obserwując trendy i kierunki w ciągu kilku lat. Dopiero na tej podstawie można rozważać bieżącą korektę struktury kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych w ramach aktywnych programów rynku pracy.

W 1995 r. w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych Prof. Mieczysław Kabaj opracował Metodę Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>