Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Swoistym narzędziem przymusu administracyjnego, będącym jednocześnie przepisem gminy, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Za jego pomocą określane są: przeznaczenie terenów, zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenu, granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej, uzgodnienia (wydawane w formie postanowień wójta) niezbędne do uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, magazynowanie oraz składowanie odpadów.

Ważnym instrumentarium, za pomocą którego władze gminne wpływają na rozwój lokalnych zbiorowości gospodarczych są narzędzia pobudzania infrastrukturalnego.

Ustawa o samorządzie gminnym przypisuje gminom obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie gminnej infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania urządzeń sanitarnych, wysypisk śmieci, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>