Lista otwartych pozycji

Lista otwartych pozycji jest z kolei wykazem obejmującym wszystkie otwarte i niezapłacone wierzytelności każdego dłużnika. Lista ta uszerego-wana jest z podziałem na konkretnego odbiorcę i zawiera m.in. następujące informacje:

• numer niespłaconych faktur, • kwotę faktur, • termin spłaty. Obok terminu spłaty danej faktury podanajest data, która obliczona jest na np. 60 dni po terminie spłaty. Owe 60 dni określają tzw. datę graniczną. Jeśli zatem zapłata od dłużnika nie nastąpi przed upływem tej daty (60 dni po terminie), faktor wycofuje daną fakturę z finansowania, co łączy się z potrą-ceniem wypłaconej zaliczki przy okazji kolejnego składania faktur.

Ważnym zestawieniem otrzymywanym przeważnie raz w tygodniu przez faktoranta jest lista wierzytelności nie nadających się do finansowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>