Kryteria i zasady doboru uczestników programu

Doboru uczestników programu dokonują służby urzędu pracy, tj. dział ds. doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Przy doborze zostanie nawiązana współpraca z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Służby te dokonają szczegółowego rozpoznania całej populacji długotrwale bezrobotnych pod kątem określenia czynników warunkujących czas pozostawania bez pracy oraz jego skutków psychologicznych i społecznych. W następnej kolejności zostaną przeprowadzone badania ankietowe oraz rozmowy indywidualne.

Na tej podstawie oraz przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów takich jak: – wiek, – staż pracy, – stan psychiczny,- brak wiaiy na polepszenie swojej materialnej sytuacji oraz pewności siebie w walce o własny interes,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>