Koszty obsługi płatnści

• wierzytelności dotyczące kosztów wekslowych, również odsetek, • wobec urzędów publicznych, jeśli nie zostanie przedłożone ważne za-świadczenie właściwego urzędu o braku zastrzeżeń wobec zakupu wierzy-telności,

• wierzytelności wobec dłużników powiązanych kapitałowo z faktorantem, • wierzytelności wobec dłużników, których chociaż jedna nie spłacona faktura jest przeterminowana dłużej niż np. 60 dni,

• wobec dłużników, których nie spłacone faktury przekraczają np. 25% stanu wierzytelności faktoranta, • wobec dłużników, których należności przekraczają łącznie np. 25% wie-rzytelności faktoranta,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>