Kontrole

Ważną formą monitoringu są kontrole (inspekcje) przeprowadzane przez faktora bezpośrednio w zakładzie faktoranta. Częstotliwość tych inspekcji oraz udział odpowiednich osób faktor uzależnia najczęściej od kwoty zaangażowania finansowego. W trakcie tych wizyt faktor uprawniony jest do wglądu w dokumenty handlowe i księgowe przedsiębiorcy oraz do ewentualnego kopiowania tych dokumentów oraz sporządzania notatek i odpisów.

Często także faktor na bieżąco analizuje sytuację segmentu rynku na którym działa jego klient. Pozwala to bowiem zredukować negatywne skutki zmian mogących wpłynąć na sytuację faktoranta. Zmiany czynników zewnętrznych powodują, że niezbędne staje się ponowne przeprowadzenie oceny kondycji ekonomicznej firmy, z punktu widzenia możliwości zniwelowania skutków powstałych negatywnych tendencji.

W przypadku powstania opóźnień, faktor analizuje przyczyny zaistniałej sytuacji i podejmuje działania, zgodne z trybem określonym w umowie. Jeśli wcześniej okaże się, że wierzytelność jest obciążona wadą prawną, prawem osób trzecich lub zgłoszone są wobec niej zarzuty formalne, faktor ma prawo odstąpić od umowy nabycia tej wierzytelności. Prawo to przysługuje również faktorowi w przypadku wykazania, że faktorant działał w złej wierze. W takich przypadkach faktor żąda z reguły zwrotu wypłaconej zaliczki, wraz z naliczonymi odsetkami. Najczęściej są to odsetki ustawowe, liczone od daty przelania środków na rzecz faktoranta do daty ich zwrotu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>