Konsekwencje niezapłacenia faktury handlowej przez dłużnika faktoringowego

Niemalże w każdym przypadku funkcjonowania umowy faktoringo- wej należy liczyć się z możliwością zakłóceń w spłacie zobowiązania przez dłużnika. Naturalną tego konsekwencją jest natychmiastowa reakcja faktora, jednakże sposób dochodzenia powstałych roszczeń nie jest jednolity. Jest on bowiem uzależniony od przyjętej przez strony umowy formy fakto- ringu.

W przypadku faktoringu niepełnego faktor zgodnie z postanowieniami umowy może dochodzić zapłaty od faktoranta. W związku z tym: • przekazuje natychmiast faktorantowi wiadomość o braku zapłaty,

• przeksięgowuje należność na konto należności przeterminowanych, • wzywa faktoranta lub dłużnika do uregulowania płatności. Wezwanie wysyłane do faktoranta określa precyzyjnie termin zapłaty. Może to być na przykład 14 dni po dniu płatności faktury, po upływie których faktor wstrzymuje nabywanie faktur wystawionych dla danego dłużnika i przystępuje do czynności windykacyjnych. Najczęściej pobiera z rachunku bieżącego (lub pomocniczego) faktoranta, na podstawie wcześniej udzielonego pełnomocnictwa, nie spłaconą kwotę wierzytelności, powiększoną o naliczone odsetki. Jeśli nie ma takiej możliwości, np. z powodu braku środków na rachunku, faktor „uruchamia” pozostałe zabezpieczenia określone w umowie, łącznie z wykorzystaniem drogi sądowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>