Klauzule ograniczające

Istnieją zatem w umowie klauzule ograniczające bądź wyłączające od-powiedzialność faktora. Poza wymienionymi przypadkami, ryzyko niewypłacalności dłużnika nie przechodzi na faktora w razie zaistnienia zdarzeń określonych jako niehandlowe:

-1) ryzyko polityczne, np. wybuch wojny, przewlekłe strajki, działania władz państwowych, wskutek których dłużnik traci pełną swobodę regulowania zobowiązań wobec dostawcy,

-2) ryzyko katastrofalne, np. trzęsienie ziemi, pożar, powódź. Faktor nie przejmuje również na siebie ryzyka wypłacalności dłużnika w przypadku jeśli:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>