Klauzule normujące

W umowach faktoringowych występują także określone klauzule normujące pewne, istotne zasady np.: 1) zasada wyłączności, w której faktor sam obejmuje wierzytelności fakto- rant nie może zatem zawierać umów z innymi instytucjami faktoringowymi,

-2) klauzula del credere, narzucająca na faktora odpowiedzialność za wy-wiązywanie się dłużnika z zobowiązań, 3) klauzula eksportowa normująca zasady zawierania umów z partnerami zagranicznymi:

• określa państwa, z których mogą pochodzić kontrahenci faktoranta • wyszczególnia towary i usługi mogące być przedmiotem umów han-dlowych z firmami mającymi swoje siedziby za granicą, oświadczenie faktoranta dotyczące wierzytelności np., że nie była ona przedmiotem przelewu i jest bezsporna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>