Jakie korzyści dają zabezpieczenia?

Stosowane w praktyce formy zabezpieczeń znacznie się różnią pod względem korzyści, jakie dają faktorowi. Trudno jednoznacznie określić, które są lepsze, gdyż w praktyce często faktor może żądać kilku zabezpieczeń. Tlość i jakość zabezpieczeń jest uzależniona między innymi od wiarygodności faktoranta i dłużnika faktoringowego, wartości poszczególnych faktur i ich terminów oraz od wysokości uzgodnionych pomiędzy faktorem

i faktorantem prowizji i opłat. Najważniejsze są jednak postanowienia umowy. W praktyce, zabezpieczenia dotyczące umowy faktoringu podobne są do zabezpieczeń wymaganych w stosunku do umów kredytowych. Szczególnie widać to na przykładzie faktorów – banków, którzy przy umowach faktoringowych wykorzystują bezpośrednio procedury ustanawiania zabez-pieczeń w działalności kredytowej. W przypadku faktoringu jednak dodat-kowym i najbardziej pewnym zabezpieczeniem jest wierzytelność przelana na faktora, zaś kwestię pozostałych zabezpieczeń traktuje się mniej rygory-stycznie. Pewnym odstępstwem są umowy o linię faktoringu, obejmującą z reguły dłuższy okres, w których faktorzy dążą do szerokiego wykorzystania różnych form zabezpieczeń, pragnąc zdywersyfikować podejmowane przez siebie ryzyko i maksymalnie (czasem zbyt asekuracyjnie) zabezpieczyć własne interesy. Słusznie przy tym faktoranci i dłużnicy wskazują na wysokie koszty ustanawiania wielu zabezpieczeń, zwłaszcza, że koszty te nie obciążają przecież faktora.

Zrozumiałe jest, że problem zabezpieczeń w faktoringu nabiera innego wymiaru w przypadku, jeśli dłużnik i faktorant posiadają dobrą kondycję finansową i nieposzlakowaną opinię. W takim przypadku zaliczeni mogą być przez faktora do „klientów ważnych” (bądź strategicznych) zgodnie z przyjętą zasadą segmentacji. Dodatkowe zabezpieczenie nie jest wówczas wymagane, a faktor ogranicza się często do przyjęcia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem faktoranta. Niestety, w praktyce taka sytuacja występuje stosunkowo rzadko.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>