Jak złożyć wniosek u faktora? Część 2

Po czwarte, wnioski faktoringowe nie powinny być rozpatrywane dłużej niż 14 dni przyjmowany jest jednak moment skompletowania dokumentów. Po piąte, w ramach analizy ekonomiczno-finansowej wniosku rutynową procedurą jest wizyta przedstawiciela faktora w firmie klienta w celu po-twierdzenia jego wiarygodności. Nierzadko faktor wizytuje również miejsce prowadzenia działalności przez dłużników.

Po szóste, wiarygodność każdego faktoranta i dłużnika sprawdzana jest w rejestrze niesolidnych kredytobiorców, prowadzonym przez Związek Banków Polskich.

Po siódme, dużą uwagę faktorzy zwracają na rodzaj i jakość wierzytelności będących przedmiotem wykupu, np. czy są one związane z obrotem gospodarczym, czy nie dotyczą umów sprzedaży rzeczy przeznaczonych do użytku osobistego czy rodzinnego, czy termin ich płatności mieści się w gra-nicach wyznaczonych przez faktora. Sprawdzany jest też stopień zaangażo-wania finansowego faktora w branży, w której działają faktorant i dłużnicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>