Jak wybrać dobrą firmę do faktoringu? Cz. 2

Po piąte, procedura dotycząca załatwiania formalności (pracochłonność, uciążliwość, możliwość negocjacji warunków przyszłej współpracy) powinna przynajmniej w części odpowiadać oczekiwaniom i możliwościom przesiębiorstwa.

Po szóste, sposób przygotowania przez faktora umowy oraz warunki jej funkcjonowania muszą odpowiadać specyfice faktoranta, zwłaszcza z punku widzenia kontraktów handlowych z kontrahentami. Istotne jest na przykład zwrócenie uwagi, czy okres wykupu przez faktora wierzytelności zgodny jest z długością kredytu handlowego. Jeśli bowiem okres ten jest krótszy, oznacza to konieczność poszukiwania dodatkowych źró-deł pokrycia luki finansowej. Skrócenie okresu kredytowania dłużników, może oznaczać dla firmy pogorszenie stosunków handlowych. Innym istotnym problemem jest określenie sposobu dokonywania zmian w umowie.

Po siódme, warto związać się z faktorem, który określa limity pokrywające w pełni potrzeby finansowe przedsiębiorstwa. Niskie limity powinny dyskwalifikować sens podpisywania umowy.

Po ósme, należy wybierać takiego faktora, który ustalając wysokość prowizji zmniejsza ją odpowiednio, wraz ze skracaniem okresu płatności. Na przykład, przy prowizji w wysokości 1% wartości faktury, przy okresie płatności 60 dni przedsiębiorstwo w ramach przyznanego limitu zapłaci 6% w skali roku od wartości limitu. Jeśli jednak okres płatności wynosi 20 dni, to koszty jedynie z tytułu prowizji wyniosą 18% w skali roku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>