Istotne działania samorządów

Istotne działania samorządów to promowanie małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dążenie do podtrzymania dobrej kondycji finansowej tych pracodawców, których upadek groziłby spowodowaniem w gminie bezrobocia strukturalnego.

Samorząd terytorialny spełnia też funkcję bezpośredniego pracodawcy dla bezrobotnych, organizując roboty publiczne, prace interwencyjne oraz przez tworzenie miejsc pracy dla absolwentów. Samorząd lokalny osiąga w ten sposób wymierną korzyść w postaci wspomagania środkami Funduszu Pracy rozwoju gminnej infrastruktury.

We współczesnych warunkach ustrojowych rośnie znaczenie lokalnych organizacji pozarządowych. Organizacja pozarządowa oznacza grupę osób zrzeszonych wspólną wolą uczestniczących w dobrowolnie powołanej organizacji formalnej i nieformalnej, o charakterze organizacji społecznej lub charytatywnej. Ma ona odrębne cele i zasady działania, z których na pierwszym miejscu występuje zasad działalności nie nastawionej na zysk .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>