Inne wierzytelności

• wierzytelności sporne. Współpraca z faktorem może przynieść przedsiębiorstwu określone ko-rzyści w przypadku rozważania decyzji o rozpoczęciu współpracy z nowym odbiorcą. W takiej sytuacji faktorant może skierować do faktora zapytanie, czy ten przyjmie do finansowania faktury wystawione na konkretnego od-biorcę. Odpowiedź negatywna wskazuje na złe doświadczenie ze współpracy z tym odbiorcą i dowodzi, że dana firma ma tendencję do nadmiernego wydłużania okresów płatności bądź nie płaci w ogóle.

Po przekazaniu faktur do finansowania następuje uzgodnienie wysokości zaliczki, która wynosi np. 75% kwoty przedłożonych faktur brutto, może być przy tym pomniejszone o kwotę zablokowaną z tytułu opóźnień w spłacie zadłużenia przez dłużników. Zaliczka zostaje przesłana na rachunek przedsiębiorstwa, np. w ciągu 3 dni. Razem z zaliczką przelewana jest na konto faktoranta kwota wynikająca z rozliczenia płatności dłużników z dnia poprzedniego.

Należy zauważyć, że w praktyce spłata wierzytelności przed terminem nie zobowiązuje faktora do zwrotu części lub całości pobranych od faktoranta odsetek lub prowizji. Jeśli natomiast w okresie obowiązywania umowy faktoringu dłużnik spłaci całość lub część nabytej przez faktora wierzytelności bezpośrednio faktorantowi, faktorant jest zobowiązany do bezzwłocznego przelania na rzecz faktora otrzymanych należności. Banki mogą przy tym pobierać odsetki od nieprzelanych bezpośrednio do faktora należności. Odsetki te naliczane są z reguły według zmiennej stopy procentowej przewidywanej dla kredytów przeterminowanych lub kredytów, które po upływie okresu wypowiedzenia postawione zostały w stan natychmiastowej wymagalności. W takim przypadku odsetki są zazwyczaj naliczane za okres od dnia następnego po otrzymaniu należności od faktoranta do dnia poprzedzającego spłatę tej kwoty faktorowi włącznie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>