Inne formy faktoringu

Oprócz wymienionych trzech form faktoringu, faktor świadczy także usługę bieżącej obsługi wierzytelności. Obsługa ta jest nieodłącznym ele-mentem każdej umowy faktoringu i polega na:

• nabywaniu całości wierzytelności klienta, • monitowaniu dłużników, • sporządzaniu bieżących raportów dla klientów według kryteriów: realizacji płatności, otwartych pozycji, terminowości regulowania zobowiązań, zaleceń windykacyjnych.

Faktor oferuje także możliwość badania wiarygodności odbiorców, do-chodzenia wierzytelności na drodze sądowej itp. Na koszt usługi składają się w tym przypadku:

• prowizje za obsługę wierzytelności, od 0,5 do 1,5% wartości skupionej wierzytelności brutto, • odsetki z tytułu zaliczkowania, naliczane tylko od faktycznie wykorzysta-nych środków,

• opłaty za usługi dodatkowe. Prowizja potrącana jest od kwoty wypłaconej zaliczki, natomiast odsetki naliczane są na koniec każdego miesiąca od kwoty faktycznie wykorzy-stanych środków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>