Gdy kontrola wypadnie żle…

W takim przypadku faktorant nabywa zwrotnie wierzytelność, w wyso-kości proporcjonalnej do stopnia zaspokojenia roszczeń faktora. Tego typu sytuacji jest w praktyce gospodarczej wiele. W każdym jednak przypadku faktor ustala, czy nie doszło już do płatności na rzecz faktoranta. Jeśli takie zdarzenie nie miało miejsca, to w przypadku faktoringu niewłaściwego faktor przed zwrotnym przekazaniem wierzytelności musi wykazać jej nieściągalność.

Dodatkowo faktor ustala z faktorantem formę postępowania upomi-nawczego. Warto zaznaczyć, że w interesie faktoranta leży szybkie przepro-wadzenie postępowania upominawczego ze względu na koszty i związane z tym opłaty.

Czasem faktorant rezygnuje z tego postępowania i natychmiast przejmuje wierzytelność. Należy jednak mieć na uwadze, że w praktyce istnieje moż-liwość podpisania między faktorem a dłużnikiem ugody, na podstawie której spłata wierzytelności będzie rozłożona na raty, zaś za okres przedłużenia zo-staną naliczone odsetki. Takie rozwiązanie ma dobre strony, gdyż odsunięcie w czasie spłaty wierzytelności może stanowić dla faktora większą korzyść niż zwrot wierzytelności faktorantowi i pobranie odsetek karnych. W efekcie ist-nieje realna szansa na zacieśnienie współpracy oraz kreowanie dobrego wize-runku faktora, elastycznie reagującego na potrzeby swoich klientów. Warto na to zwrócić uwagę zwłaszcza w przypadku, gdy faktorant jest dobrym klientem. Kredytowanie jest dla niego istotną pomocą w utrzymaniu płynności finansowej, warto zatem tę kwestię uregulować w umowie faktorin- gowej. Okres kredytowania wynosi z reguły od 7 do 14 dni i zależy przede wszystkim od wielkości obrotów firmy i jej dziennych wpływów. Wysokość oprocentowania tego kredytu zbliżona jest do rozwiązań stosowanych przez banki, przy udzielaniu krótkoterminowych kredytów na cele obrotowe.

W przypadku faktoringu właściwego, ryzyko niewypłacalności dłużnika spoczywa na faktorze. On zatem ponosi koszty związane z postępowaniem upominawczym oraz windykacją. Tym zresztą faktorzy tłumaczą nierzadko wysokie koszty usług świadczonych przedsiębiorstwom w zakresie faktorin- gu. Czasem wydaje się jednak, że tego typu „asekuracja” jest nieco przesad-na, zwłaszcza w tych przypadkach kiedy firmy faktoringowe dbają o umiesz-czenie w umowach o faktoring pełny stosownych klauzul, ograniczających podejmowane ryzyko.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>