Fundusz gwarancyjny

Należy także zwrócić uwagę, aby zasady tworzenia przez faktora fundu-szu gwarancyjnego nie oznaczały dla firmy dużych kosztów. Po dziewiąte, ważne jest dla przedsiębiorstwa elastyczne podejście faktora do problemu opóźnień dłużnika ze spłatą zobowiązania. Dotyczy to przede wszystkim:

• reakcji faktora na takie opóźnienie, np. natychmiastowe przystąpienie do windykacji, • możliwości uwzględnienia w umowie okresu tolerancji, wobec opóźnień dłużnika,

• wymogu, stawianego przez faktora wobec faktoranta, uregulowania zo-bowiązań dłużnika wraz z odsetkami. Po dziesiąte, w interesie przedsiębiorstwa jest, aby faktor uwzględniał w umowie dotyczącej faktoringu niepełnego, możliwość kredytowania fak-toranta, w momencie powrotnego przekazania wierzytelności. Należy zatem rozstrzygnąć:

• czy faktorant natychmiast musi zwrócić całą kwotę wierzytelności, z uwzględnieniem kosztów? • w przypadku możliwości kredytowania, jakie są jego koszty okres kredy-towania nie powinien być krótszy niż 14 dni.

Postawione problemy dostarczają przedsiębiorstwu szeregu informacji, niezbędnych dla prawidłowego wyboru faktora i umożliwiających wynego-cjowanie najlepszych warunków ewentualnej umowy. Ma to duże znaczenie przy negocjowaniu wysokości kosztów umowy faktoringowej. Każda decyzja powinna być poprzedzona swoistym rachunkiem ekono-micznym danego przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>