Forma i wspólnicy umowy

Należy także zwrócić uwagę na pewne cechy prawno-ekonomiczne, nor-mujące ogólne warunki funkcjonowania umów faktoringowych: • przedmiotem faktoringu, niezależnie od jego rodzaju jest cesja wierzytel-ności,

• umowa faktoringu jest zawsze odpłatna, • faktoring dotyczy podmiotów gospodarczych – dostawców i faktorów, • głównym celem faktoringu jest wcześniejsze uzyskanie przez zbywcę wie-rzytelności środków pieniężnych za towar bądź usługę, ew. również prze-rzucenie ryzyka na faktora,

• faktoring jest z reguły czynnością ciągłą, w której przedsiębiorstwo pragnie przekazać faktorowi wszystkie wierzytelności. Umowę o faktoring określa się jako formularzową ze względu na istnienie ujednoliconych zasad, jednakże różnorodność stosowanych rozwiązań oraz znaczna swoboda zaprzeczają możliwości określenia ich mianem „jed-nakowych”. Nawet pobieżna analiza stosowanych przez poszczególnych faktorów zasad potwierdza z jednej strony podobieństwa występujących formuł, z drugiej zaś pewne różnice rozwiązań proceduralnych, dotyczących np. skutków opóźnień w spłatach wierzytelności.

Praktyki stosowane przez faktorów potwierdzają dwa sposoby zawierania umów faktoringowych: • stosowanie ogólnej, ramowej formuły umowy oraz załączników określają-cych warunki współpracy,

wykorzystanie jednego dokumentu w całości regulującego obowiązujące zasady. Należy zauważyć, że wierzytelności nabywane przez banki muszą spełniać wymogi określone w regulaminie tych instytucji. Powinny być bezsporne, na-leżne wyłącznie faktorantowi, zaś ich zbywalność nie może być ograniczona przez przepisy prawa, zastrzeżenia umowne lub właściwości zobowiązania. Nie mogą być one również obciążone prawami osób trzecich, np. zastawem skarbowym, natomiast w przypadku ich dochodzenia i egzekwowania zastrze-żono jedynie drogę sądową. Istotne jest, że usługą faktoringową nie mogą być objęte wierzytelności będące przedmiotem wzajemnych roszczeń, jednostko-wych potrąceń możliwych do dokonania przez dłużnika lub zajętych przez or-gany komornicze. W przypadku stosowania umowy faktoringu pełnego banki mogą ograniczać zakres nabywanych wierzytelności dotyczących Skarbu Pań-stwa lub podmiotów, za których zobowiązania odpowiada Skarb Państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>