Category Finanse

Podstawowa barierą tworzenia nowych miejsc pracy

Najogólniej rzecz ujmując przez uwarunkowania przedsiębiorczości należy rozumieć zbiór czynników, które wpływająna inicjatywy założycielskie (hamująje lub im sprzyjają) oraz ułatwiają (lub utrudniają) funkcjonowanie i rozwój istniejących małych przedsiębiorstw. Te uwarunkowania mogą mieć charakter powszechny, gdy ich źródłem jest obowiązujące prawo, wynikają z polityki społeczno-gospodarczej kraju i kształtująsię pod wpływem zmian w polskiej gospodarce. Na lokalne (miejscowe) uwarunkowania składa się zaś wpływ takich czynników jak poziom rozwoju ekonomicznego regionu, sytuacja demograficzna i występujące w niej tendencje, stan infrastruktury (komunikacyjnej, edukacyjnej i innej), dochody ludności, walory ekologiczne regionu, tradycje samorządności i aktywność społeczności lokalnych.

Czytaj Więcej

Rozwijające się w otoczeniu gospodarstw zakłady przetwórcze

Jednak Ago-Eko-Park to nie tylko układ przyrodniczy, to przede wszystkim konstrukcja społeczna i ekonomiczna. Gospodarstwa ekologiczne i ich otoczenie biznesowe (przetwórstwo rolno-spożywcze, agroturystyka, handel wiejski, infrastruktura, usługi, kultura ludowa, tradycje i obrzędowość) stworzą wiele nowych miejsc pracy, co przyczyni się do czasowego lub stałego zmniejszenia bezrobocia w skali lokalnej. Sama produkcja w gospodarstwie ekologicznym wymaga bardziej intensywnych nakładów pracy, z uwagi na różne dodatkowe zabiegi uprawowe (np. mechaniczne i ręczne odchwaszczanie itp.). Zatem z punktu widzenia społecznego rolnictwo ekologiczne jest bardziej efektywne, ze względu na możliwość lepszego zagospodarowania dostępnej na wsi siły roboczej. Metody produkcji ekologicznej wymagają też nowych umiejętności i wiedzy rolników.

Czytaj Więcej

Weksel kaucyjny

Weksel kaucyjny in blanco składany jest przez faktoranta i dotyczy fak-toringu pełnego oraz niepełnego. Wraz z wekslem składana jest tzw. deklaracja wekslowa określająca okoliczności, w jakich może być on wypełniony.

Faktor może wypełnić weksel, jeśli należność nie zostanie zapłacona wskutek następujących przyczyn: 1) wierzytelność handlowa nabyta przez faktora: a) nie przysługiwała faktorantowi mimo złożenia przez niego oświadczenia o prawnym istnieniu wierzytelności,

Czytaj Więcej

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

-2. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości realizuje następujące zadania: – kursy i szkolenia adresowane do potencjalnych przedsiębiorców, głównie bezrobotnych, podnoszące kwalifikacje zawodowe, przyuczające do zawodu,

– prowadzi konsultacj e indywidualne i zbiorowe, – oferuj e pomoc w opracowaniu strategii rozwoj u gospodarczego gmin.

-3. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości – głównym celem działalności Funduszu jest aktywizacja lokalnej społeczności na polu działalności gospodarczej poprzez:

Czytaj Więcej

Ciel credere – czym jest

W przypadku natomiast opłaty za ciel credere, występującej tylko w fak-toringu właściwym, ojej wysokości decyduje w praktyce przede wszystkim wiarygodność dłużnika, jego sytuacja finansowa, wielkość wierzytelności

i termin jej wykupu, istniejące zabezpieczenia wierzytelności, liczba dłużników (ma to wpływ na rozproszenie ryzyka), branża, w której działa fakto- rant itp. Prowizję za ryzyko ustala się podobnie, jak wysokość prowizji ad-ministracyjnej jako procent od wartości wierzytelności.

Czytaj Więcej