Category Finanse

Monitorowanie w faktoringu

Podstawowym celem monitoringu jest systematyczne analizowanie przez faktora prawidłowości przebiegu umowy faktoringowej. Jest to narzędzie stałej kontroli sytuacji finansowej faktoranta i jego dłużników, które – podobnie jak w umowach kredytowych – spełnia dwie podstawowe funkcje:

-1) informacyjną, umożliwiającą okresowe dostarczanie informacji doty-czących np. terminowości spłaty wierzytelności przez dłużników, ich płynności finansowej, 2) zabezpieczającą, sprowadzającą się do konkretnych działań faktora, eli-minujących skutki zakłóceń w przebiegu transakcji finansowych.

Czytaj Więcej

Umowa handlowa

W przypadku, jeśli w umowie handlowej nie zostało oznaczone miejsce świadczenia pieniężnego, jest nim siedziba wierzyciela w dniu wpływu środków pieniężnych do faktora. Rodzi to określone konsekwencje w przypadku zmiany siedziby przez wierzyciela po powstaniu zobowiązania. Ponosi on

bowiem obowiązek pokrycia dodatkowych kosztów przesłania pieniędzy, spowodowanych tą zmianą. W faktoringu tajnym natomiast, umowa zawsze powinna określać miejsce świadczenia. Może to być również siedziba faktoranta. Jeśli zatem umowa wyraźnie normuje te kwestie, zmiana tego miejsca obciąża wprost faktora, który musi pokryć nadwyżkę kosztów.

Czytaj Więcej

Gospodarstwo jako obiekt agroturystyczny

Wizerunek gospodarstwa. Gospodarstwo wiejskie – zagroda wiejska pełni zarówno funkcję związaną z życiem rolnika i jego rodziny oraz produkcyjną, związaną z produkcją rolną. Połączenie tych dwóch elementów ma zasadnicze znaczenie dla pełnienia fiinkcj i usługowej czyli prowadzenia usług agroturystycznych.

Na ziemi siedleckiej występująw zasadzie tradycyjne działki zagrodowe, charaktery styczne dla gospodarstw o wielokierunkowej produkcji rolniczej, z takimi elementami jak: budynek mieszkalny, studnia, obora, śmietnik, stodoła, drwalka, szopy W gospodarstwie prowadzona jest zarówno produkcja roślinna, jak i zwierzęca, co umożliwia zapoznanie się gości z procesami produkcyjnymi i bezpośredni kontakt ze zwierzętami i roślinami.

Czytaj Więcej

Doświadczenia wielu krajów europejskich

– wydolność fizyczna, określająca liczbę turystów nie zakłócającą równowagi środowiskowej – wydolność ekologiczna, wskazująca na dopuszczalny stopień obciążenia środowiska przyrodniczego, który nie powoduje niszczenia flory i fauny

– wydolność społeczno-psychologiczna, określająca dopuszczalny stopień obciążenia mieszkańców regionu, nie powodująca destrukcji wspólnot rodzinnych i lokalnych

Czytaj Więcej

Klauzule normujące

W umowach faktoringowych występują także określone klauzule normujące pewne, istotne zasady np.: 1) zasada wyłączności, w której faktor sam obejmuje wierzytelności fakto- rant nie może zatem zawierać umów z innymi instytucjami faktoringowymi,

-2) klauzula del credere, narzucająca na faktora odpowiedzialność za wy-wiązywanie się dłużnika z zobowiązań, 3) klauzula eksportowa normująca zasady zawierania umów z partnerami zagranicznymi:

Czytaj Więcej