Category Finanse

Na terenie powiatu gostynińskiego

Przykładem tej współpracy jest gospodyni wiejska, która jako pierwsza na terenie obecnego powiatu gostynińskiego zajęła się tą działalnością.

Pani Janina Skinder od 1992 r. prowadzi gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Nagodów na terenie gminy Gostynin. Za pośrednictwem ODR ukończyła m.in. kurs marketingu, bankowości, małej gastronomii, a jednocześnie korzystała z doświadczeń gospodarstw agroturystycznych na terenie kraju w ramach wyjazdów seminaryjnych oraz wyjazdów do Niemiec i Francji. Jak sama stwierdziła poprzedni budynek nie spełniał wymogów i oczekiwań turystów. W związku z tym w 1996 r. pani Janina zakupiła pustostan, który adoptowała na potrzeby gospodarstwa agroturystycznego. Jej gospodarstwo było kilkakrotnie nagradzane, było też miejscem nakręcania reportaży telewizyjnych. Działalność pani Skinder zachęciła inne kobiety. Obecnie w pobliżu znajdują się 3 gospodarstwa agroturystyczne, które ze sobą ściśle współpracują. Wynikiem tej współpracy jest m.in. sfinansowanie druku widokówek reklamujących te gospodarstwa.

Czytaj Więcej

Limity

W ramach tych limitów wyróżnia się: 1) limit odnawialny, dotyczący całego okresu finansowania jako maksymalna kwota, do jakiej firma może zadłużyć się u faktora z tytułu umów fak- toringowych,

-2) limit dzienny, czyli kwota, jaką stawia faktor na jeden dzień, 3) limit koncentracji, odnoszący się do kwoty stawianej do dyspozycji, wobec określonego dłużnika.

Wprawdzie treść podpisywanych umów jest rezultatem negocjacji pomiędzy stronami, jednak wiele zapisów sformułowanych jest przez faktorów. Dbając o własne interesy, przedsiębiorstwo powinno zatem aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu przez faktora propozycji umowy, pamiętając stale, że jej treść rodzi w konsekwencji określone skutki gospodarcze, przede wszystkim zaś finansowe.

Czytaj Więcej

Weksel trasowany

Zabezpieczeniem zapłaty może być również weksel trasowany in blanco zwany również ciągnionym lub w skrócie tratą. Weksel taki wystawiony przez faktoranta zawiera jego polecenie skierowane do dłużnika, zapłacenia kwoty wierzytelności (ew. powiększonej o odsetki i koszty) na rzecz faktora. W tym wypadku wymagane jest uznanie weksla przez dłużnika, przez co ten ostatni staje się jego akceptantem. Istotne jest, że deklaracja wekslowa musi być podpisana zarówno przez faktoranta, jak i przez dłużnika faktoringo- wego. Faktor może wypełnić taki weksel, gdy zarówno dłużnik, jak i fakto- rant nie zapłacą kwoty faktury.

Czytaj Więcej

Obszar objęty tymi programami

– upowszechnienie zasad dostosowania się do wymogów i praw obowiązujących w UE. Zostały opracowane szczegółowe cele strategicznego działania i przyjęte do wspólnej koordynowanej realizacji.

W końcu 1999 r. powstały dwa duże programy inwestycyjne „NSE – pro-gram ochrony środowiska naturalnego” i „NSE – infrastruktura drogowa”.

Oto obszar objęty tymi programami z wyszczególnieniem zakresu najważniejszych inwestycji przewidzianych do realizacji w latach 2000 – 2006.

Czytaj Więcej

Cotygodniowy wyciąg z konta

Najbardziej syntetycznym zestawieniem jest przekazywany faktoranto- wi np. co 7 dni wyciąg z konta. Wraz z tym wyciągiem firma otrzymuje szcze-gółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych księgowań za określony czas (w tym przypadku za tydzień). Wyciąg z konta rozliczeniowego pokazuje w sposób syntetyczny zmiany wartości spowodowane przez:

• przyjęte do finansowania faktury, • dokonane w tym okresie wypłaty, • noty kredytowe, • udzielone zaliczki, • wyksięgowania zgodnie z dziennikiem spłat dłużników,

Czytaj Więcej