Fakt zastrzegania uprawnień

Zdarza się w praktyce, że przedsiębiorcy próbują kwestionować fakt za-strzegania przez faktora tak dużych uprawnień. Związane jest to jednak z tym, że faktor praktycznie w każdym przypadku przygotowywania umowy pragnie zapewnić ochronę własnych interesów. Z drugiej jednak strony taka sytuacja może wzbudzać u faktoranta obawy uzależnienia się od faktora i jego istotnego wpływu na politykę przedsiębiorstwa. Tym bardziej, że

faktor może także zobowiązać przedsiębiorcę do przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących obecnych i przyszłych wierzytelności, do należy-tego wykonywania umów zawartych z kontrahentami, przestrzegania prze-pisów celnych i dewizowanych oraz zawiadamiania dłużników o zawarciu umowy faktoringowej. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że w interesie faktora leży dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa faktoranta, jego dobre stosunki z dłużnikami i dalszy rozwój. Przedsiębiorca ma możliwość również skorzystania z dużego zazwyczaj doświadczenia ekonomicznego faktora, przy planowaniu zamierzeń finansowych.

Obowiązki faktora dotyczą przede wszystkim odpowiedzialności starannego wywiązywania się z postanowień umowy. Chodzi głównie o następujące kwestie: 1) właściwe przekazywanie faktorantowi kwoty pieniężnej, wg uzgodnień ustalonych w umowie,

-2) obowiązek powrotnego przeniesienia wierzytelności na faktoranta w przypadku niewypłacalności dłużnika (dotyczy faktoringu niewłaściwego), 3) staranne wykonanie usług przewidzianych umową,

-4) konsekwentne pełne przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika, przy faktoringu właściwym oraz poniesienie konsekwencji, dotyczących szkód wynikłych wskutek niewypłacalności dłużnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>