Działania zmieniające strukturę gospodarczą

-3. Działania zmieniające strukturę gospodarczą terenów wiejskich i wzbogacające je o nowe rodzaje aktywności 4. Projekty integracji społeczności i elit wielu gmin a nawet powiatów wokół określonej wizji rozwoju lub dla osiągnięcia wspólnego, ważnego celu.

-1. Jednym z najważniejszych czynników sprawczych przedsiębiorczości jest szeroko rozumiana wiedza, na którą składa się wiele komponentów.

W prezentowanych opracowaniach postuluje się dostosowanie profilu miejscowych szkół (zawodowych, średnich) do zgłaszanych potrzeb. Są powiaty (np. ostrołęcki), które za istotny czynnik rozwoju uznały tworzenie i rozbudowę na swoim terenie placówek szkolnictwa wyższego i z ich rozwojem wiążą nadzieję na ustabilizowanie potencjału małych firm oraz poprawę ich innowacyjności i konkurencyjności. W większości powiatów (i w niektórych gminach) funkcjonują instytucje (lub chociażby wyodrębnione stanowiska pracy) wspierające przedsiębiorczość poprzez doradztwo, organizowanie odpowiednich kursów szkoleniowych oraz gromadzenie i udostępnianie potrzebnych informacji. Ta niedostatecznie jeszcze rozwinięta forma może być szczególnie użyteczna kreatorom małych firm, gdyż znajomość podstawowych praw rynku i odpowiednich przepisów może wydatnie ograniczyć ryzyko towarzyszące procesom samozatrudniania i zintensyfikować procesy założycielskie nowych firm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>