Dokonana analiza

Następnie drogą ankiety przeprowadzono sondaż w kilku zakładach pracy, aby w ten sposób określić zapotrzebowanie na kadry poprzez przedstawienie informacji o przewidywanych przyjęciach i zwolnieniach. Sondaż wykazał, że pracodawcy zamierzają zwiększać zatrudnienie o pracowników następujących grup zawodowych: specjalistów ds. marketingu i handlu, przedstawicieli handlowych, kierowców pojazdów silnikowych, inżynierów po studiach technicznych, stolarzy, wędliniarzy. Wskazało to na deficytowość niektórych zawodów, w których liczba bezrobotnych i przewidywana liczba absolwentów jest mniejsza od oczekiwań pracodawców.

Kolejnym krokiem w pracach nad raportem zawodów deficytowych i nadwyżkowych była analiza ogłoszeń prasowych oraz danych o miejscach pracy pochodzących z sieci INTERNRT. Na tym etapie udało się określić kilka zawodów o charakterze deficytowym, takich jak agent ubezpieczeniowy, agent ochrony osób i mienia.

Dokonana analiza: struktury osób bezrobotnych, wg zawodów i specjalności, ofert pracy i zapotrzebowania pracodawców na kadiy pozwoliła na opracowanie wstępnego i niepełnego „Katalogu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zwolenskim”.

Katalog, o którym mowa wyżej, w swoim ostatecznym kształcie, powiększył się o kilka zawodów deficytowych. Było to efektem moich bezpośrednich obserwacji dotyczących zgłaszanych ofert pracy i ich realizacji przez PUP w Zwoleniu. Okazało się bowiem, że zgodnie z danymi statystycznymi niektóre zawody (reprezentowane przez bezrobotnych) w zestawieniu z ofertami nie są deficytowe, a nabierają deficytowości w momencie próby doboru odpowiedniego kandydata na zgłoszone miejsce pracy. Zaliczyłam tu takie zawody, jak: fryzjer, stolarz, piekarz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>