Czego wymaga umowa faktorignowa?

Nazwa instytucji Forma faktoringu Prawne zabezpieczenie umowy Termin wymagalności Bank Inicjatyw Społeczno- -Ekonomicznych SA Właściwy Niewłaściwy Cichy – z prawem regresu A. Weksel in blanco

B. Inne zapezpieczenia w formie przyjętej dla kredytów Od 14 do 120 dni Bank Gospodarstwa Krajowego Z regresem A. Blokada środków pieniężnych na rachunku funduszu gwarancyjnego (10% aktualnego łącznego limitu)

Nazwa instytucji Forma faktoringu Prawne zabezpieczenie umowy Termin wymagalności Fortis Bank Polska SA Niewłaściwy A. Weksel in blanco wystawiony przez faktoranta wraz z deklaracją wekslową

B. Inne: poręczenie wekslowe według prawa cywilnego, gwarancje bankowe, przelew wierzytelności, zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, hipoteka, blokada środków na rachunku bankowym Termin płatności od 14 do 90 dni

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>