Cotygodniowy wyciąg z konta

Najbardziej syntetycznym zestawieniem jest przekazywany faktoranto- wi np. co 7 dni wyciąg z konta. Wraz z tym wyciągiem firma otrzymuje szcze-gółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych księgowań za określony czas (w tym przypadku za tydzień). Wyciąg z konta rozliczeniowego pokazuje w sposób syntetyczny zmiany wartości spowodowane przez:

• przyjęte do finansowania faktury, • dokonane w tym okresie wypłaty, • noty kredytowe, • udzielone zaliczki, • wyksięgowania zgodnie z dziennikiem spłat dłużników,

• wierzytelności nie finansowane oraz opłaty i odsetki. Bieżące prowadzenie księgowań umożliwia systematyczne upominanie dłużników nie płacących w terminie. Wskazane jest przy tym, aby w procesie monitowania płatności uczestniczył zarówno faktor, jak i faktorant. Jest to wówczas bardziej skuteczne. Upomnienie ociągających się ze spłatą dłuż-ników odbywa się najczęściej telefonicznie. W ramach umowy faktor zobo-wiązany jest najczęściej do stałego monitorowania kształtowania się spłat od poszczególnych dłużników. Odciąża to znacznie pracę faktoranta, korzystnie wpływając na koszty administracyjne.

W praktyce faktorzy stosują różne procedury monitorowania spłat na-leżności. Na przykład, po terminie płatności faktury (30, 60, 90 dni) faktor czeka na wpłatę 14 dni i po tym okresie wysyła do dłużnika pismo przypo-minające (pierwszy monit). Po następnych 14 dniach, o ile nie nastąpi wplata, faktor wysyła kolejne upomnienie z prośbą o zapłatę (drugi monit). Jest to zarazem najczęściej ostatnie upomnienie. Do każdego monitu załączony jest, wypełniony przez faktora druk polecenia przelewu bankowego. Okresy pomiędzy poszczególnymi pismami mogą być zróżnicowane, stosuje się również praktykę wysyłania dodatkowego upomnienia.

Jeżeli w wyniku tych działań nie nastąpi płatność na konto faktora, zwraca się on do faktoranta z wykazem dłużników, wobec których sugeruje podjęcie zdecydowanych kroków w celu odzyskania należności. Jeśli na-stępnie faktorant podejmie decyzję o rozpoczęciu windykacji, przesyła do faktora „wniosek o wszczęcie windykacji wierzytelności”. Następnie firma windykacyjna realizuje w imieniu faktora inkaso wierzytelności. Najczęściej w ciągu 10 dni od daty monitu powoduje interwencję osobistą inkasenta lub kieruje sprawą przez adwokata do egzekucji sądowej. Faktor cyklicznie, np. raz w miesiącu otrzymuje sprawozdanie informujące o aktualnym stanie egzekucji sądowych.

One comment to Cotygodniowy wyciąg z konta

  • Janek88  says:

    Jak dla mnie jest to totalna bzdura.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>