Co powinien zawierać wniosek?

Należy zauważyć, że istotny wpływ na zakres informacji zamieszczanych we wniosku ma, poza wspomnianą kwestią ryzyka, rodzaj działalności prowadzonej przez faktoranta i dłużnika, wysokość proponowanego limitu wykupu i okres jego obowiązywania.

W przypadku faktoringu właściwego wniosek składany jest czasami przez dłużnika. Jest on zatem stroną inicjującą współpracę i ma duży wpływ na zachęcenie faktora do podpisania umowy. Ważną kwestią jest także ustalenie, która ze stron ponosić będzie opłaty i w jakiej części. Na udział w kosztach wpływ ma przede wszystkim:

• ocena wzajemnej współpracy, • pozycja faktoranta i dłużnika na rynku. Przypadki zainteresowania dłużników podpisaniem przez faktoranta umowy z instytucją faktoringową wiążą się najczęściej z chęcią poprawy wa-runków płatności, zwłaszcza ich wydłużenia, co ma istotny wpływ na termi-nowość wywiązywania się ze zobowiązań finansowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>