Ciel credere – czym jest

W przypadku natomiast opłaty za ciel credere, występującej tylko w fak-toringu właściwym, ojej wysokości decyduje w praktyce przede wszystkim wiarygodność dłużnika, jego sytuacja finansowa, wielkość wierzytelności

i termin jej wykupu, istniejące zabezpieczenia wierzytelności, liczba dłużników (ma to wpływ na rozproszenie ryzyka), branża, w której działa fakto- rant itp. Prowizję za ryzyko ustala się podobnie, jak wysokość prowizji ad-ministracyjnej jako procent od wartości wierzytelności.

Problem wynagrodzenia faktora okazuje się zatem dla przedsiębiorstwa niemalże fundamentalną kwestią, dlatego ponowne, szersze poruszenie tej tematyki wydaje się uzasadnione. Ten element umowy musi być zatem

szczególnie starannie analizowany przez faktoranta, warto również stale mieć na uwadze, że lista czynników wpływających na wynagrodzenie faktora często przekracza podawane, ogólne kryteria i obejmuje między innymi:

• stan prawno-majątkowy dłużnika, • zabezpieczenie wierzytelności, • rodzaj towarów i usług objętych umową sprzedaży, • ocenę umiejętności zarządzania majątkiem przez dłużników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>