Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa przypomina w praktyce analizę doko-nywaną przed podpisaniem umowy faktoringowej. Chodzi tu głównie o re-jestrowanie zmian zachodzących w firmach, mogących mieć wpływ na ryzyko związane z umową.

Z punku widzenia faktora, analizy tego typu powinny być przeprowadzane minimum w okresach trzymiesięcznych. Podstawą dokonywania analiz jest głównie sprawozdawczość finansowa dostarczana przez faktoranta – w szczególności bilans za ostatni miesiąc (kwartał), rachunek zysków i strat oraz aktualne salda zadłużenia poszcze-gólnych dłużników w stosunku do faktoranta. Niekiedy faktor żąda również przedstawienia przez faktoranta odpisów zaświadczeń urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek.

Faktor wykorzystuje również inne możliwości sprawdzenia bieżącej sy-tuacji faktoranta, poprzez np. zebranie informacji dotyczących podjęcia wobec banku zobowiązań finansowych (głównie kredytowych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>